szczesna.pl

Blog ogólnotematyczny

Na czym polega współwłasność
Biznes i Finanse

Na czym polega współwłasność – o uprawnieniach współwłaścicieli

Współwłasność oznacza, że jakiś przedmiot jest własnością kilku osób. Może to być grunt, nieruchomość lub inna wspólnie użytkowana rzecz. Kwestie związane z współwłasnością często prowadzą do konfliktów pomiędzy współwłaścicielami. Zaistniałe spory może pomóc rozwiązać Adwokat Laskowska, która zawsze służy radą, a w razie potrzeby reprezentuje klienta w sądzie. Odwiedź stronę https://www.adwokat-laskowska.pl/kontakt/.

Na czym polega współwłasność łączna?

Zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego, współwłasność dzieli się na współwłasność w częściach ułamkowych lub na współwłasność łączną.

Ta druga może powstać tylko i wyłącznie pomiędzy takimi osobami, które są związane określonym stosunkiem osobistym. Przykładem współwłasności łącznej jest małżeństwo. W takiej sytuacji współwłaściciele nie mogą dowolnie rozporządzać swoim prawem. Dopóki w mocy pozostaje współwłasność łączna, to żaden ze współwłaścicieli nie posiada prawa do swobodnego dysponowania swoją częścią majątku. Cechą charakteryzującą współwłasność łączną jest bezudziałowość. Oznacza to, że nie można wyodrębnić części posiadanego majątku jako ułamka.

Współwłasność małżeńska bardzo często staje się sporem, gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód lub separację. Zakończenie współwłasności małżeńskiej może nastąpić tylko wówczas, gdy dojdzie pomiędzy nimi do zerwania więzi. W takiej sytuacji sąd może przekształcić np. współwłasność nieruchomości z łącznej na ułamkową.

Współwłasnością łączną jest także współwłasność wspólników spółki cywilnej. Wynika to z art. 860 Kodeksu cywilnego. W momencie rozwiązania spółki współwłasność łączna zostaje przekształcona również we współwłasność ułamkową.

Na czym polega współwłasność ułamkowa?
Współwłasność ułamkowa jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jej cechą charakterystyczną jest określenie konkretnej części w postaci ułamka. Jeśli nie została ona ustalona, to wówczas udziały są równe dla wszystkich współwłaścicieli i mają oni pełne prawo do tego, aby dowolnie dysponować swoją częścią. W sytuacji gdy istnieje współwłasność ułamkowa nieruchomości możliwe jest sprzedanie jej części bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności jest możliwe wówczas, gdy strony wstąpią na drogę sądową. Można ją także znieść za pomocą umowy. Sposób zniesienia współwłasności jest zależny od tego czy przedmiotem sporu jest nieruchomość czy też ruchomość.

Do zniesienia współwłasności mieszkania konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Na wizytę u notariusza należy zabrać ze sobą odpis księgi wieczystej czy wypis z rejestru gruntu.

Jeśli strony są w konflikcie i polubowne porozumienie jest niemożliwe, to wówczas sąd decyduje o zniesieniu współwłasności. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć nie tylko każdy współwłaściciel, lecz także spadkobierca współwłaściciela.

Zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez:

  • podział fizyczny rzeczy
  • przyznanie spornej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli
  • sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych środków

Składając wniosek do sądu o zniesienie współwłasności należy uiścić określoną opłatę sądową.

Artykuł sponsorowany